Uzyskaj Certyfikat Małopolska - Bezpieczna Turystyka wypełniając formularz poniżej:

Wychodząc naprzeciw turystom odwiedzającym Małopolskę, Krakowska Izba Turystyki wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego opracowała Certyfikat Małopolska – Bezpieczna Turystyka. Celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom odpoczywającym i zwiedzającym atrakcje w Regionie. Działania te będą podejmowane wspólnie z przedsiębiorcami, dla których jednym z priorytetów jest zapewnienie wypoczynku przy zachowaniu obowiązujących wytycznych. W celu ujednolicenia wprowadzonych standardów organizatorzy wzorowali się na założeniach Certyfikatu Obiekt Bezpieczny Higienicznie, który jest prowadzony przez Polską Organizację Turystyczną i skonsultowany z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Certyfikatem będą mogły posługiwać się podmioty turystyczne, dla których w obecnym czasie jednym z najistotniejszych jest utrzymanie standardów sanitarnych, jak również szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Organizator Certyfikatu nawiązał w tym celu  współpracę m.in. z Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, Komendą Wojewódzką Policji oraz z innymi organizacjami. Działania te mają na celu rozszerzenie zakresu certyfikatu oraz edukację przedsiębiorców i kształtowanie zachowań proekologicznych i ekobezpieczeństwa (np. kwestia odpadów sanitarnych typu maseczki, rękawiczki).

W ramach certyfikacji mogą się zgłaszać nieodpłatnie przedsiębiorcy oferujący swoje usługi na terenie Małopolski w zakresie obsługi turystów, w następujących kategoriach:

 1. Obiekty noclegowe, restauracje, miejsca oraz usługi działające w tzw. “branży spotkań”
 2. Atrakcje turystyczne
 3. Transport turystyczny
 4. Biura Obsługi Turystów – w tym przypadku zostaną podjęte również działania w zakresie uporządkowania punktów sprzedaży wycieczek i nadużywaniu znaków zarezerwowanych dla punktów informacji turystycznej, organizatorzy podejmą działania w celu promocji zasad tworzenia tego typu certyfikowanych miejsc zgodnych z wytycznymi Polskiej Organizacji Turystycznej.

Należy dodać, że program certyfikacji ma za zadanie promować szczególne miejsca i usługi wyróżniające się na terenie Małopolski, dzięki któremu turyści będą mogli bez przeszkód z nich skorzystać. Certyfikat będzie promował firmy, miejsca, usługi realizowane i funkcjonujące w zgodzie z oficjalnymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa.

Udział w certyfikacji jest dobrowolny, a dzięki wsparciu finansowemu projektu przez Województwo Małopolskie – bezpłatny dla aplikujących przedsiębiorców.

Pobierz regulamin

  Dane adresowe

  Dane przedsiębiorcy

  Dane kontaktowe

  Wpisz adres internetowy zaczynając od http:// lub https://

  Program Certyfikat Małopolska - Bezpieczna Turystyka jest skierowany do podmiotów, które wdrożyły i stosują procedury sanitarne zgodnie z Wytycznymi dla funkcjonowania branży turystycznej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Poniższy formularz został opracowany w celu ujednolicenia standardów bezpieczeństwa certyfikowanych podmiotów dla każdej z czterech kategorii. Wypełniając formularz i przystępując do programu Uczestnik oświadcza, że będzie stosował się do zawartych w nich zaleceń przez cały okres używania znaku.

  Karta dostosowania certyfikowanego podmiotu / obiektu

   Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa turystom.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika.
  4. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u turysty.

  Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

  Umycie i dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem pracy.
  Tak
  Zachowanie dystansu pomiędzy pracownikami w trakcie wykonywania czynności związanych z pracą zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
  TakNie dotyczy
  Podzielenie zmian pracy (różne godziny przerw między zmianami, różne godziny przerw na posiłki) oraz zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami roboczymi.
  TakNie dotyczy
  Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów w celu zachowania aktualnie obowiązującego dystansu społecznego.
  TakNie dotyczy
  Wyposażenie obsługi podmiotu w środki ochrony indywidualnej (maseczki/przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk), używanie ich zgodnie z przepisami i charakterem wykonywanej pracy.
  TakNie dotyczy
  Sporządzenie instrukcji oraz przeprowadzenie instruktażu dla pracowników dotyczącego zachowania bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
  TakNie dotyczy
  Ograniczenie do minimum spotkań i zebrań pracowniczych oraz wykorzystywanie komunikacji zdalnej, telefonów i poczty elektronicznej do kontaktów z pracownikami (jeśli to możliwe).
  TakNie dotyczy
  Sporządzenie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia u pracownika lub turysty i poinstruowanie pracowników o sposobie zachowania.
  TakNie dotyczy
  Jeśli to możliwe, ograniczenie angażowania w bezpośredni kontakt z turystami pracowników powyżej 60 r. ż. oraz przewlekle chorych.
  TakNie dotyczy
  Sprzątanie i codzienna dezynfekcja powierzchni wspólnych dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapewnienie pracownikom sprzętu i środków czyszczących.
  TakNie dotyczy
  W przypadku obiektów konferencyjnych - wyznaczenie przez organizatora wydarzenia/spotkania osoby - Inspektora ds. Bezpieczeństwa Sanitarnego, odpowiedzialnej za przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur sanitarno-epidemiologicznych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
  TakNie dotyczy
  W przypadku obiektów konferencyjnych - sporządzenie regulaminu danego wydarzenia/spotkania lub uzupełnienie istniejącego o procedury związane z przeciwdziałaniem sanitarno-epidemiologicznym oraz upewnienie się, że wszyscy zaangażowani w montaż, realizację i demontaż są zaznajomieni z aktualnie obowiązującymi wytycznymi dla danego obiektu.
  TakNie dotyczy

  Zapewnienie bezpieczeństwa turystom

  Wprowadzenie obowiązku dla turystów używania maseczek/przyłbic w obiektach zamkniętych.
  TakNie dotyczy
  Zapewnienie dostępności maseczek ochronnych dla turystów na terenie obiektu (odpłatnie lub nieodpłatnie).
  TakNie dotyczy
  Umieszczenie na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla turystów, zlokalizowanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
  TakNie dotyczy
  Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk przez turystów przy wejściu do punktu gastronomicznego.
  TakNie dotyczy
  Ekspozycja w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych infografiki z instrukcją mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji–instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
  TakNie dotyczy
  Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie prac porządkowych określonych w regulaminie obiektu zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
  TakNie dotyczy
  W miarę możliwości przestrzeganie wymaganego dystansu między pracownikami a turystami. Wyjątek stanowią sytuacje niezbędne do obsługi turystów oraz korzystanie ze wspólnych ciągów komunikacyjnych.
  TakNie dotyczy
  Określenie zasad i ekspozycja informacji dot. sprawnej komunikacji na terenie podmiotu/obiektu w celu zachowania optymalnej przepustowości z uwzględnieniem dystansu.
  TakNie dotyczy
  W przypadku toalet i pryszniców znajdujących się w części wspólnej infrastruktury, komunikowanie maksymalnej liczby osób mogących z nich korzystać w jednym momencie – równej połowie dostępnej liczby kabin.
  TakNie dotyczy
  Sprzątanie pokoju powinno odbywać się podczas nieobecności turystów w nim.
  TakNie dotyczy
  Wprowadzenie procedur dezynfekcji zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie pracownikom sprzątającym środków ochrony indywidualnej.
  TakNie dotyczy
  W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń obiektu i dekontaminacja powierzchni wspólnych.
  TakNie dotyczy
  Zapewnienie w toaletach płynnego mydła i ręczników papierowych. Dezaktywacja/wyłączenie automatycznych suszarek do rąk lub włosów.
  TakNie dotyczy
  Ekspozycja infografiki dot. dystansu dla oczekujących w kolejce.
  TakNie dotyczy
  W przypadku realizacji wydarzeń/spotkań w przestrzeni otwartej zaleca się zwiększenie liczby toalet przenośnych i zapewnienie w nich płynów do dezynfekcji.
  TakNie dotyczy
  Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
  TakNie dotyczy
  W obiektach gastronomicznych – zachowanie dystansu i wyznaczenie stref wg aktualnych obowiązujących wytycznych dla obiektów świadczących usługi gastronomiczne.
  TakNie dotyczy
  Opracowanie planu lub infografiki przestrzennej i jej ekspozycja w miejscu ogólnodostępnym.
  TakNie dotyczy
  W obiektach gastronomicznych – wprowadzenie zasady, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, rekomendowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.
  TakNie dotyczy
  Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. "wiejskie stoły", dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking) możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
  TakNie dotyczy
  W przypadku świadczenia usługi gastronomicznej na miejscu: dostarczanie zamówionych posiłków wg aktualnie obowiązujących wytycznych.
  TakNie dotyczy
  W przypadku świadczenia usługi gastronomicznej na wynos: dostarczanie zamówionych posiłków wg aktualnie obowiązujących wytycznych.
  TakNie dotyczy
  Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
  TakNie dotyczy
  Dezynfekcja sprzętów udostępnianych turystom wydarzenia (np. rower, kajak, krzesło, flipchart itp.) po każdym użyciu.
  TakNie dotyczy
  Przygotowanie izolatki do wykorzystania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
  TakNie dotyczy
  Przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
  TakNie dotyczy
  Informowanie nocujących turystów o procedurach bezpieczeństwa.
  TakNie dotyczy
  W obiektach konferencyjnych - oznaczenie wejścia i wyjścia, które nie mogą służyć zamiennie.
  TakNie dotyczy

  Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika

  Zapoznanie pracowników z procedurami na wypadek zagrożenia epidemiologicznego w obiekcie.
  Tak
  Poinstruowanie pracowników o postępowaniu w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów: nie stawienie się w miejscu pracy, kontakt telefoniczny z lekarzem, zastosowanie do obowiązujących zaleceń (wizyta na oddziale zakaźnym, kontakt z pogotowiem ratunkowym lub wg udzielonych zaleceń służbami sanitarnymi).
  Tak
  Wprowadzenie procedury odsunięcia od pracy pracownika podejrzanego o zakażenie koronawirusem, obejmującej m.in. odizolowanie od innych osób, wstrzymanie przyjmowania turystów oraz powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.
  Tak
  W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób lub w miejscu z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  Tak
  Bieżące śledzenie aktualnie obowiązujących wytycznych, dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/.
  Tak

  Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u turysty

  Wprowadzenie procedury dotyczącej zakazu wejścia na teren obiektu turystów z wyraźnymi oznakami choroby.
  Tak
  Wprowadzenie procedury czasowego odizolowania turysty podejrzanego o zakażenie koronawirusem, obejmującej m.in. odizolowanie od innych turystów, wstrzymanie przyjmowania turystów oraz powiadomienie pogotowia ratunkowego, a także stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
  Tak
  Zaleca się ustalenie listy turystów (wraz z kontaktem), którzy mogli mieć bliski kontakt z turystą podejrzewanym o zakażenie, co może być przydatne w dochodzeniu epidemiologicznym, a także miejsc i obszarów, w których przebywała, celem przeprowadzenia gruntownego mycia i dezynfekcji pomieszczeń.
  Tak

  Zgody

  Zasady przetwarzania danych osobowych

  Zgłoszenie jest bezpłatne i dobrowolne. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymają Państwo Certyfikat Małopolska – Bezpieczna Turystyka w formie elektronicznej. Przyznany znak graficzny może być używany do działań marketingowych Firmy na okres 12 miesięcy od momentu przyznania certyfikatu przez Organizatora.