Uzyskaj Certyfikat Małopolska - Bezpieczna Turystyka wypełniając formularz poniżej:

Wychodząc naprzeciw turystom odwiedzającym Małopolskę, Krakowska Izba Turystyki wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego opracowała Certyfikat Małopolska – Bezpieczna Turystyka. Celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom odpoczywającym i zwiedzającym atrakcje w Regionie. Działania te będą podejmowane wspólnie z przedsiębiorcami dla których jednym z priorytetów jest zapewnienie wypoczynku przy zachowaniu obowiązujących wytycznych. W celu ujednolicenia wprowadzonych standardów organizatorzy wzorowali się na założeniach Certyfikat Obiekt Bezpieczny Higienicznie który jest prowadzony przez Polską Organizację Turystyczną i skonsultowany z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Certyfikatem będą mogły posługiwać się podmioty turystyczne, dla których w obecnym czasie jednym z najistotniejszych jest utrzymanie standardów sanitarnych, jak również szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Organizator Certyfikatu nawiązał w tym celu  współpracę m.in. z Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, Komendą Wojewódzką Policji oraz z innymi organizacjami. Działania te mają na celu rozszerzenie zakresu certyfikatu oraz edukację przedsiębiorców i kształtowanie zachowań proekologicznych i ekobezpieczeństwa (np. kwestia odpadów sanitarnych typu maseczki, rękawiczki).

W ramach certyfikacji mogą się zgłaszać nieodpłatnie przedsiębiorcy oferujący swoje usługi na terenie Małopolski w zakresie obsługi turystów, w następujących kategoriach:

  1. Obiekty noclegowe, restauracje, miejsca oraz usługi działające w tzw. “branży spotkań”
  2. Atrakcje turystyczne
  3. Transport turystyczny
  4. Biura Obsługi Turystów – w tym przypadku zostaną podjęte również działania w zakresie uporządkowania punktów sprzedaży wycieczek i nadużywaniu znaków zarezerwowanych dla punktów informacji turystycznej, organizatorzy podejmą działania w celu promocji zasad tworzenia tego typu certyfikowanych miejsc zgodnych z wytycznymi Polskiej Organizacji Turystycznej.

Należy dodać, że program certyfikacji ma za zadanie promować szczególne miejsca i usługi wyróżniające się na terenie Małopolski, dzięki któremu turyści będą mogli bez przeszkód z nich skorzystać. Certyfikat będzie promował firmy, miejsca, usługi realizowane i funkcjonujące w zgodzie z oficjalnymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa.

Udział w certyfikacji jest dobrowolny, a dzięki wsparciu finansowemu projektu przez Województwo Małopolskie – bezpłatny dla aplikujących przedsiębiorców.

Pobierz regulamin

Dane adresowe

Dane przedsiębiorcy

Dane kontaktowe

Wpisz adres internetowy zaczynając od http:// lub https://

Do Programu Certyfikatu Małopolska - Bezpieczna Turystyka mogą przystąpić podmioty, w których zostały wdrożone procedury zgodnie z Wytycznymi dla funkcjonowania branży turystycznej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. W celu łatwiejszego dostosowania certyfikowanego podmiotu do obowiązujących wytycznych na dzień 12.08.2020 został opracowany formularz na podstawie tzw. “Karty dostosowania certyfikowanego podmiotu”. Na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza zaplanowany zostanie przebieg wizyty sprawdzającej w obiekcie.

Karta dostosowania certyfikowanego obiektu

do obowiązujących wytycznych dla funkcjonowania obiektów noclegowych oraz prowadzonych przez nie usług gastronomicznych w trakcie epidemii Covid-19 w Polsce.

    Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika / obsługi.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u gościa bądź innych osób przebywających na terenie obiektu.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze

Kwestie dotyczące dystansu społecznego nie dotyczą obiektów prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności, jak również obiektów, w których ilość pracowników na jednej zmianie roboczej jest mniejsza niż 2.

Zapewnienie odległości min. 1,5 m pomiędzy pracownikami w trakcie wykonywania czynności związanych z pracą chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności.
Tak
Podzielenie zmian pracy (rożne godziny przerw między zmianami, różne godziny przerw na posiłki) oraz zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami roboczymi.
TakNie dotyczy
Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów w celu zachowania dystansu społecznego min. 2 m.
TakNie dotyczy
Wyposażenie obsługi podmiotu w środki ochrony indywidualnej, używanie ich zgodnie z przepisami, charakterem wykonywanej pracy.
Tak
Przygotowanie instrukcji oraz przeprowadzenie skutecznego instruktażu dla pracowników dot. zachowania bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
Tak
Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych oraz zalecenie wykorzystywania w komunikacji (tam, gdzie to możliwe) telefonów, poczty elektronicznej itp.
TakNie dotyczy
Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i poinstruowanie pracowników o sposobie zachowania.
Tak
Jeśli to możliwe, ograniczenie angażowania w bezpośredni kontakt z gośćmi pracowników powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.
TakNie dotyczy

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

Umieszczenie na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, zlokalizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dostępnymi.
Tak
Zapewnienie dostępności maseczek ochronnych dla gości na terenie obiektu (odpłatnie lub nieodpłatnie).
Tak
Wprowadzenie obowiązku dezynfekcji rąk przez gości przy wejściu do punktu gastronomicznego.
TakNie dotyczy
Wywieszenie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
Tak
Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie prac porządkowych określonych w regulaminie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi.
Tak
Zapewnienie w miarę możliwości przestrzegania wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (min. 2 m). Z zastrzeżeniem sytuacji niezbędnych do obsługi gościa oraz w przypadku korzystania z ciągów komunikacyjnych.
Tak
Wprowadzenie zasad ograniczających do minimum czas przebywania gościa przy recepcji lub/i wejściu oraz wprowadzenie rozwiązań na terenie obiektu ułatwiających utrzymanie dwumetrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce.
Tak
W przypadku toalet i pryszniców znajdujących się w części wspólnej infrastruktury, komunikowanie maksymalnej liczby osób mogących z nich korzystać w jednym momencie – równej połowie dostępnej liczby kabin.
TakNie dotyczy
Podczas pobytu gościa sprzątanie powinno odbywać się bez obecności gościa w pokoju.
TakNie dotyczy
Sprzątanie i wprowadzenie procedur dezynfekcji zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienie personelowi sprzątającemu środków ochrony indywidualnej.
Tak
W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń obiektu i dekontaminacja powierzchni wspólnych.
Tak
Wprowadzenie zakazu używania wszelkich suszarek nadmuchowych do rąk (suszarek do włosów).
Tak
W obiektach gastronomicznych – zachowanie odległości min. 2 m między brzegami blatów stolików, a w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości min. 1 m ponad blat stolika – odległości min. 1 m. Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (również w ogródkach zewnętrznych).
TakNie dotyczy
Opracowanie planu punktu gastronomicznego na czas epidemii uwzględniającego przepisy i wytyczne.
TakNie dotyczy
W obiektach gastronomicznych – wprowadzenie zasady, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, rekomendowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.
TakNie dotyczy
Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. "wiejskie stoły", dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking) możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
TakNie dotyczy
W przypadku świadczenia usługi gastronomicznej na miejscu: przynoszenie zamówień na tacach, mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.
TakNie dotyczy
W przypadku świadczenia usługi gastronomicznej na wynos: wydawanie zamówień na ladzie lub w torbach w sposób bezkontaktowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z ekranów do składania zamówień poprzez zachowanie odpowiednich standardów sanitarnych.
TakNie dotyczy
Usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
TakNie dotyczy
Dezynfekcja sprzętów udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.
TakNie dotyczy
Przygotowanie miejsca odizolowania do wykorzystania w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
Tak
Przygotowanie i umieszczenie w miejscu z łatwym dostępem numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
Tak
Wprowadzenie zasad informowania wszystkich gości oraz potencjalnych gości obiektu o procedurach bezpieczeństwa.
Tak

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika / obsługi

Zapoznanie personelu obiektu odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19.
Tak
Poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy i telefonicznie skonsultować się z lekarzem w ramach teleporady medycznej. Powinni zastosować się do ogólnie obowiązujących zaleceń. W razie pogorszenia się stanu zdrowia powinni udać się do najbliższego oddziału zakaźnego transportem własnym bądź skontaktować się z pogotowiem ratunkowym informując o możliwości zakażenia koronawirusem.
Tak
Wprowadzenie procedury odsunięcia od pracy pracownika podejrzanego o zakażenie koronawirusem, obejmującej m.in. odizolowanie od innych osób, wstrzymanie przyjmowania gości oraz powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.
Tak
W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób lub w miejscu, gdzie będzie zachowany odstęp od innych osób wynoszący min. 2 metry. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Tak

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa zakażenia koronawirusem

Wprowadzenie obowiązku i procedury związanej z niewpuszczaniem na teren obiektu osób przejawiających wyraźne oznaki choroby.
Tak
Wprowadzenie procedury czasowego odizolowania gościa podejrzanego o zakażenie koronawirusem, obejmującej m .in. odizolowanie od innych osób, wstrzymanie przyjmowania gości oraz powiadomienie pogotowia ratunkowego, a także stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.
Tak
Zaleca się ustalenie listy osób (wraz z kontaktem), które mogły mieć bliski kontakt z osobą podejrzewaną o zakażenie, co może być przydatne w dochodzeniu epidemiologicznym, a także miejsc i obszarów, w których przebywała, celem przeprowadzenia gruntownego mycia i dezynfekcji.
Tak

Wspópraca z służbami / instytucjami w zakresie profilaktyki i zwiększenia bezpieczeństwa - do weryfikacji z partnerami akcji

Krakowska Izba Turystyki

Częstotliwość kontaktów Państwa Firmy z Krakowską Izbą Turystyki:
BrakSporadycznie (raz na rok, raz na dwa lata)Czasem (np raz na kwartał lub raz na pół roku)Często (np raz m-c lub więcej)
Czy oczekiwalibyście Państwo współpracy?
TakNieNie dotyczy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Częstotliwość kontaktów Państwa Firmy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
BrakSporadycznie (raz na rok, raz na dwa lata)Czasem (np raz na kwartał lub raz na pół roku)Często (np raz m-c lub więcej)
Czy oczekiwalibyście Państwo współpracy?
TakNieNie dotyczy

Kuratorium Oświaty

Częstotliwość kontaktów Państwa Firmy z Kuratorium Oświaty:
BrakSporadycznie (raz na rok, raz na dwa lata)Czasem (np raz na kwartał lub raz na pół roku)Często (np raz m-c lub więcej)
Czy oczekiwalibyście Państwo współpracy?
TakNieNie dotyczy

Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna (SANEPID)

Częstotliwość kontaktów Państwa Firmy z Sanepidem
BrakSporadycznie (raz na rok, raz na dwa lata)Czasem (np raz na kwartał lub raz na pół roku)Często (np raz m-c lub więcej)
Czy oczekiwalibyście Państwo współpracy?
TakNieNie dotyczy

Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Krakowie

Częstotliwość kontaktów Państwa Firmy z Wojewódzką Komendą PSP w Krakowie
BrakSporadycznie (raz na rok, raz na dwa lata)Czasem (np raz na kwartał lub raz na pół roku)Często (np raz m-c lub więcej)
Czy oczekiwalibyście Państwo współpracy?
TakNieNie dotyczy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Częstotliwość kontaktów Państwa Firmy z OIP w Krakowie
BrakSporadycznie (raz na rok, raz na dwa lata)Czasem (np raz na kwartał lub raz na pół roku)Często (np raz m-c lub więcej)
Czy oczekiwalibyście Państwo współpracy?
TakNieNie dotyczy

Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewózki

Częstotliwość kontaktów Państwa Firmy z NFZ Małopolskim Odział Wojewódzki
BrakSporadycznie (raz na rok, raz na dwa lata)Czasem (np raz na kwartał lub raz na pół roku)Często (np raz m-c lub więcej)
Czy oczekiwalibyście Państwo współpracy?
TakNieNie dotyczy

Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT)

Częstotliwość kontaktów Państwa Firmy z MOT
BrakSporadycznie (raz na rok, raz na dwa lata)Czasem (np raz na kwartał lub raz na pół roku)Często (np raz m-c lub więcej)
Czy oczekiwalibyście Państwo współpracy?
TakNieNie dotyczy

Zgody

Dane osoby podpisującej zgodę

Zgłoszenie jest bezpłatne i dobrowolne. Znak graficzny Certyfikatu Małopolska – Bezpieczna Turystyka może być używany do działań marketingowych Firmy certyfikowanej na okres 12 miesięcy od momentu przyznania Certyfikatu przez Organizatora (oficjalne potwierdzenie przesłane przez Organizatora).