Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Izba Turystyki z siedzibą w Krakowie, ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krakowska Izba Turystyki ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków, email: certyfikat@cmbt.pl.
  3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w programie autocertyfikacji o nazwie Certyfikat Małopolska – Bezpieczna Turystyka, zamieszczania informacji i wizerunku na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych zarządzanych przez Krakowską Izbę Turystyki, a także w publikacjach i sprawozdaniach.
  4. Administrator może udostępnić Pani/Pana dane Partnerom Programu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna, Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie, Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Narodowy Fundusz Zdrowia – Małopolski Oddział Wojewódźki, Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT) w celu realizacji założeń programu oraz przeprowadzenia wizyt kontrolnych w podmiotach/obiektach zgłoszonych do Programu i sprawdzeniu zgodności danych zadeklarowanych w formularzu autocertyfikacji.
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora przez rok od dnia przystąpienia do Programu lub do czasu wycofania zgody na udział w Programie, w zależności od tego, który z tych okresów jest wcześniejszy. Jednocześnie informujemy, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie i związane z zaprzestaniem stosowania znaku graficznego Programu.
  6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.
  7. Posiada Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan że Administrator naruszył przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016.

Krakowska Izba Turystyki, ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków tel.: +48/ 12 429 44 50, email: certyfikat@cmbt.pl